Wysiękowe zapalenie ucha środkowego grozi postępującym niedosłuchem (2023)

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego, aw szczególności postać przewlekła tej choroby stanowi problem nie tylko zdrowotny, ale także społeczny iekonomiczny. Zewzględu nawystępujący wchorobie niedosłuch niezbędne jest jej wczesne wykrywanie iprowadzenie działań profilaktycznych.

Badania epidemiologiczne potwierdziły, że co piąte dziecko w wieku szkolnym ma problemy ze słuchem, a 70 proc. tych dzieci ma zmiany w obrębie ucha środkowego w postaci wysiękowego stanu zapalnego, będące następstwem przebytych zakażeń górnych dróg oddechowych. U połowy dzieci z tej grupy obserwowano zmiany wysiękowe lub bardziej zaawansowane zmiany zarostowe, które stanowiły przyczynę postępującego niedosłuchu. Wczesne rozpoznanie tych zmian oraz usunięcie wysięku i/lub zrostów pozwala na przerwanie procesu chorobowego w uchu środkowym, a także przywraca słuch do wartości prawidłowych i zmniejsza koszty związane z leczeniem tej choroby.

Obraz kliniczny wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (wzuś) to choroba zapalna wyściółki trąbki słuchowej, jamy bębenkowej i komórek powietrznych wyrostka sutkowatego. Charakterystyczne jest gromadzenie się płynu wysiękowego w przestrzeniach powietrznych, w tym w jamie bębenkowej ucha środkowego przy zachowanej całej błonie bębenkowej i zaleganie płynu w przestrzeniach ucha środkowego, co prowadzi do utrzymywania się długotrwałego niedosłuchu typu przewodzeniowego. Zwykle chorobie nie towarzyszą objawy ostrego zakażenia ucha środkowego, takie jak gorączka, ból ucha, zaczerwienie błony bębenkowej, a przebieg jest podstępny i skąpoobjawowy.

W badaniu ucha środkowego przy użyciu mikroskopu lub otoskopu stwierdza się bogactwo różnych obrazów błony bębenkowej, które zależą od stadium zaawansowania choroby. W początkowej jej fazie mogą to być:

 • zmiany połysku i koloru błony bębenkowej,
 • pojawienie się poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych na jej powierzchni,
 • widoczne liczne drobne lub pojedyncze duże pęcherzyki powietrza zlokalizowane za błoną bębenkową.

Ponadto mogą być widoczne:

(Video) Tuning Fork to Diagnose Cause of Clogged Ear or Hearing Loss: Weber and Rinne Tests

 • poziom jasnego lub żółtawego płynu bądź żółtawe zabarwienie dolnych kwadrantów błony bębenkowej,
 • przesunięty lub rozproszony refleks świetlny,
 • wciągnięte do wnętrza jamy bębenkowej fragmenty błony bębenkowej, często pod postacią kieszonek retrakcyjnych.

Wysięk, który zalega w przestrzeniach ucha środkowego, może być surowiczy i jest wówczas najczęściej rzadki, wodnisty, ale może być śluzowy i wówczas jest gęsty, ciągnący się lub nawet ropny.

Ze względu na czas utrzymywania się wysięku w przestrzeniach powietrznych ucha środkowego, w podziale klinicznym rozróżnia się:

 • postać ostrą wysiękowego zapalenia ucha środkowego, trwającą maksymalnie do 3 tygodni,
 • postać podostrą obserwowaną do 3 miesięcy,
 • postać przewlekłą, utrzymującą się dłużej niż 3 miesiące.

Powikłania wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego o długim, trwającym ponad 3 miesiące przebiegu powoduje upośledzenie słuchu, które zwiększa się bardzo powoli, często niepostrzeżenie dla chorego i jego otoczenia, w najważniejszym dla dziecka okresie rozwoju mowy i mówienia. Objawy kliniczne są niezwykle dyskretne i skąpe, a także łatwe do przeoczenia. Najczęściej pojawia się uczucie pełności w uchu, krótkotrwałe uczucie pisku lub kłucia, przelewania oraz poczucie szumu. Nigdy nie występuje ból ucha. U młodszych dzieci choroba często jest wykrywana przy okazji kontrolnych badań laryngologicznych lub gdy rodzice czy pedagodzy zwrócą uwagę na osłabienie ostrości słuchu u dziecka.

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego może mieć różny przebieg i ujawnić się po przebytych nawracających ostrych zapaleniach ucha środkowego, ale może również ustępować samoistnie. W związku z różnorodnością przebiegu klinicznego choroby istnieje konieczność co najmniej 3-miesięcznej obserwacji przed podjęciem decyzji o konieczności leczenia chirurgicznego. Długo trwające zmiany patologiczne w przestrzeniach powietrznych ucha środkowego mogą prowadzić do rozwoju przewlekłego zapalenia ucha środkowego.

W przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego (pwzuś) często dochodzi do nieprawidłowości w strukturze błony bębenkowej, takich jak:

 • myringoskleroza,
 • atrofia,
 • retrakcja,
 • perforacja,
 • atelektazja,
 • adhezja.

W jamie bębenkowej ucha środkowego dochodzi do:

 • tympanosklerozy,
 • erozji kosteczek słuchowych,
 • przewlekłego ropnego wycieku,
 • ziarniniaka cholesterolowego,
 • perlaka.

Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego może być przyczyną powstania stanów patologicznych ucha wewnętrznego w postaci odbiorczego, czyli nerwowo-zmysłowego upośledzenia słuchu i zaburzeń komunikacji z otoczeniem.

Etiopatogeneza wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Istnieje wiele czynników, które sprzyjają powstawaniu i rozwojowi wzuś. Do najistotniejszych należą:

 • zaburzenie czynności trąbki słuchowej,
 • przechorowanie ostrego zapalenia ucha środkowego,
 • nawracające infekcje górnych dróg oddechowych (głównie u dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola),
 • nawracające ostre zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza gdy pierwszy jego epizod miał miejsce przed ukończeniem 18. m.ż.).

Występowaniu przewlekłego wzuś mogą sprzyjać również:

 • przerost migdałka gardłowego i jego przewlekłe zapalenie,
 • niedojrzałość układu immunologicznego w wieku rozwojowym,
 • alergia wziewna i pokarmowa,
 • przebyte choroby zakaźne, np. ospa wietrzna, płonica.

Nieprawidłowości w rozwoju środkowego piętra twarzoczaszki (w tym rozszczep podniebienia), żuchwy, wyrostka sutkowatego (z upośledzeniem jego upowietrznienia), skrzywienie przegrody nosa, guzy i polipy w jamach nosa oraz refluks żołądkowo-przełykowy to elementy mogące współuczestniczyć w rozwoju i utrzymywaniu się wysięku w uchu środkowym.

(Video) Course: Trends in Conductive Hearing Losses

Dodatkowe czynniki ryzyka rozwoju wzuś to:

 • nikotynizm rodziców i opiekunów dziecka,
 • zbyt wczesne zaniechanie karmienia naturalnego piersią, powodujące niedobory IgA pochodzących z mleka matki,
 • sztuczne karmienie,
 • zbyt wczesne wprowadzenie kazeiny,
 • nocne karmienie butelką (zwłaszcza w pozycji leżącej).

Okolicznościami sprzyjającymi wzuś są także:

 • powtarzające się ostre zapalenia ucha środkowego u rodzeństwa,
 • liczne rodzeństwo,
 • alergia atopowa u rodziców lub rodzeństwa chorego,
 • przebyte zapalenia ucha środkowego u matki,
 • jak również złe warunki socjalne.

Szczególną troską otacza się dzieci z rozszczepem podniebienia, zespołem Downa i zespołem Kartagenera, gdyż te jednostki chorobowe mogą stanowić czynniki sprawcze rozwoju przewlekłego wzuś.

Patofizjologia wysiękowego zapalenia ucha

Przyczyną powstawania przewlekłego wzuś jest przede wszystkim długotrwałe upośledzenie czynności wentylacyjnej trąbki słuchowej, prowadzące do wytworzenia niższego ciśnienia w przestrzeniach powietrznych ucha środkowego w porównaniu do ciśnienia w otoczeniu i do gromadzenia się przesięku z naczyń wyściółki jamy bębenkowej. Powstałe podciśnienie w uchu środkowym prowadzi stopniowo do metaplazji nabłonka wyścielającego jamę bębenkową i w konsekwencji do wydzielania przez komórki kubkowe dużej ilości gęstej, śluzowej wydzieliny.

Długotrwałe zaleganie wysięku w uchu środkowym, jego gęstnienie, nierzadko do konsystencji kleistej wydzieliny, sprzyja tworzeniu się zrostów, odkładaniu złogów na błonie bębenkowej i kosteczkach słuchowych, a w konsekwencji do formowania się kieszonek retrakcyjnych. Utrwalone patologiczne zmiany w strukturach ucha środkowego prowadzą do stopniowego pogarszania się słuchu.

Powstawaniu wysięku sprzyjają również czynniki zapalne, jakimi są wirusy, które uszkadzają błonę śluzową, przygotowując podłoże do wtórnego zakażenia bakteryjnego. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego najczęściej wywołane jest przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilis influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pyogenes.

Czynniki zakaźne, które powodują zmiany w wyściółce ucha środkowego, zaburzają transport elektrolitów, wpływając na zaburzenia przemiany tlenowej. Wytwarzane są wówczas produkty rozpadu, czyli wolne rodniki oraz toksyczne produkty przemiany tlenu, widoczne w postaci pęcherzyków gazu za błoną bębenkową. Wyściółka ucha środkowego wykazuje różnie nasilone zmiany histopatologiczne, w zależności od czasu trwania choroby w stadium wstępnym, wydzielniczym czy zwyrodnieniowym. Rozpoznanie przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego wiąże się z obecnością nieprawidłowych zmian wyściółki ucha środkowego, najczęściej pod postacią jej obrzęku i przekrwienia.

Badania potwierdzające rozpoznanie wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Wykazano, że niesprawny transport rzęskowy i niedobór immunoglobulin A w wydzielinie z nosa, którym towarzyszy zanikanie rytmu dobowego wydzielania z nosa, jest przyczyną długotrwałego utrzymywania się infekcji, co może powodować powstanie zmian patologicznych w uchu środkowym. Badanie mikroskopowe lub otoskopowe z użyciem otoskopii pneumatycznej umożliwiają ocenę ruchomości błony bębenkowej, dzięki czemu są czułymi i dokładnymi metodami rozpoznawania obecności wysięku w uchu środkowym (dokładność wynosi 7-79 proc.).

W badaniu ruchomości błony bębenkowej stwierdza się zmniejszenie lub brak ruchomości z towarzyszącym jej wciągnięciem, zmętnieniem lub uwypukleniem. Istotnym badaniem potwierdzającym rozpoznanie wzuś jest obecność rezerwy ślimakowej w audiometrii tonalnej (ryc. 1) oraz nieprawidłowa ruchomość błony bębenkowej i brak odruchu strzemiączkowego w audiometrii impedancyjnej (ryc. 2).

W razie wątpliwości diagnostycznych należy wykonać badanie tympanometryczne, które umożliwia przeprowadzenie pośredniej ilościowej oceny podatności błony bębenkowej i ciśnienia powietrza w jamie bębenkowej. Prawidłowy tympanogram (krzywa typ A) z dużym prawdopodobieństwem pozwala wykluczyć wzuś (duża wartość predykcji ujemnej). Wartość predykcji dodatniej nieprawidłowego wyniku tympanometrii (płaska krzywa typ B) waha się w zakresie 49-99 proc., co oznacza, że jedynie u połowy pacjentów z takim wynikiem badania stwierdza się wzuś.

Ocenę i wygląd błony bębenkowej umożliwiają otoskopia pneumatyczna oraz tympanometria, uzupełniające się wzajemnie metody, które pozwalają poprawić dokładność rozpoznawania wzuś.

Przewlekłe wzuś charakteryzują różne obrazy graficzne uzyskane w badaniu tympanometrycznym. Może to być:

 • tympanogram typu B z jednoczesnym brakiem odruchu strzemiączkowego,
 • tympanogram typu C z podciśnieniem >150 mm H2O, brakiem odruchu strzemiączkowego i rezerwą ślimakową ≥15dB,
 • tympanogram typu As z brakiem odruchu strzemiączkowego,
 • tympanogram typu C z podciśnieniem ≥300 mm H2O, z towarzyszącym brakiem odruchu strzemiączkowego lub jego śladową obecnością.

Nieprawidłowa czynność trąbki słuchowej odgrywa kluczową rolę w etiologii wysiękowego zapalenia ucha środkowego, należy więc dążyć do poprawy jej sprawności. Do tego celu służą testy doprowadzające do jej biernego otwarcia. W praktyce lekarskiej stosuje się:

(Video) Temporal Bone Pathology 6: Hearing Loss Part 1

 • manewr Valsalvy, polegający na dokonaniu wydechu przez nos przy zaciśniętych nozdrzach przednich,
 • przedmuchiwanie trąbki balonem Politzera podczas wymawiania słowa zawierającego sylaby -ka, -ku niezbędnych dla zamknięcia przez podniebienie miękkie przestrzeni części nosowej gardła,
 • kateteryzację, czyli wprowadzenie cewnika przez nos do ujścia trąbki słuchowej z następowym wdmuchnięciem powietrza do trąbki.

Na podstawie tych testów wentylację trąbki można zakwalifikować jako:

 • prawidłową,
 • zmniejszoną przez jej zwężenie,
 • zwiększoną przez otwartą lub ziejącą trąbkę,
 • czynnościowo niesprawną.

Niedrożność czynnościowa wiąże się prawdopodobnie z nieprawidłową funkcją zastawki umożliwiającej przedostanie się powietrza z ucha środkowego do gardła lub zmniejszoną ilością elastyny w chrząstce trąbkowej.

Ocena drożności trąbki i możliwości jej udrożnienia odgrywają istotną rolę w leczeniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Prawdopodobieństwo pojawienia się nawrotu wysięku w jamie bębenkowej po jego ewakuacji jest także zdecydowanie większe przy wysokim ciśnieniu otwarcia trąbki i gdy obserwuje się wyciek wydzieliny z ucha środkowego przez trąbkę słuchową.

Próby wykazania korelacji pomiędzy częstą zapadalnością na choroby dróg oddechowych, szczególnie nosa, a wystąpieniem wysiękowego zapalenia ucha środkowego opierają się na badaniach rynomanometrycznych, oczyszczania rzęskowego i wydzielania immunoglobulin. W badaniach z zastosowaniem techniki fotoelektrycznej do śledzenia ruchomości rzęsek odkryto związek między nieprawidłową funkcją transportową śluzówki nosa i ucha środkowego. Średnia częstotliwość ruchu rzęsek wewnątrznosowo i wewnątrzusznie, wynosząca około 11 Hz, nie ulegała zmianie w czasie trwania wysiękowego zapalenia ucha środkowego w porównaniu z brakiem wysięku w jamie bębenkowej. Natomiast ekspresja genu mucyny 2 w zapaleniu ucha środkowego zwiększała się, co istotnie wpływało na właściwości elastyczne wydzieliny. Badania te potwierdzają efektywność stosowania środków mukolitycznych w leczeniu wysiękowego zapalenia ucha.

Badanie audiometryczne z zastosowaniem tonów czystych jest trudne do przeprowadzenia u małych dzieci (do 4. r.ż.). Jeżeli nie można wykonać tego badania, lekarz powinien ocenić słyszenie mowy lub zastosować inne metody badania słuchu (np. audiometria zabawkowa). W ocenie takiej należy uwzględnić rozwój dziecka, a szczególnie opanowanie umiejętności komunikowania się z osobami. Rozpoznanie wzuś możemy postawić na podstawie objawów, charakterystycznego i różnorodnego obrazu otoskopowego oraz wyników badań audiometrycznych: tonalnego i impedancyjnego.

Podejrzenie o narastający niedosłuch przewodzeniowy powinny zawsze budzić:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • brak postępów w nauce,
 • zbyt głośne mówienie,
 • rzadziej szum, zawroty głowy.

Leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Wybór metody leczenia wzuś zależy od:

 • czasu utrzymywania się wysięku w jamach ucha środkowego,
 • wyniku audiometrii impedancyjnej i tonalnej u pacjentów powyżej 4. r.ż.,
 • stopnia upowietrznienia wyrostka sutkowatego oraz współistniejących wad szczękowo-zgryzowych, gdyż dobre upowietrznienie wyrostka sutkowatego umożliwia leczenie zachowawcze.

Na przyjęcie określonej metody terapii mają wpływ także: wiek dziecka — u dzieci poniżej 3. r.ż. w ponad 50 proc. przypadków dochodzi do samoistnego ustępowania wysięku, oraz czynniki ogólne (trudności w nauce, problemy logopedyczne, zachowania społeczne). Ostateczny wybór metody leczenia przewlekłego wzuś powinien być uzależniony przede wszystkim od wyniku badań otoskopowych, audiometrii tonalnej i impedancyjnej.

Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze wzuś zalecane jest w przypadkach niewielkich zmian otoskopowych, krótkiego przebiegu choroby (nie dłużej niż 3 miesiące) i rezerwy ślimakowej mniejszej niż 25 dB.

Metody leczenia zachowawczego obejmują szeroki zakres działań. W zależności od wieku dziecka zabiegi udrażniające trąbkę słuchową i poprawiające wentylację ucha środkowego polegają na przedmuchiwaniu trąbek słuchowych metodą Politzera z użyciem gumowej gruszki, a u starszych na wykonywaniu próby Valsalvy i Toynby’ego lub autoinflacji za pomocą Otoventu.

Wśród zabiegów fizykoterapeutycznych najczęściej stosowane są:

 • magnetoterapia i/lub laseroterapia biostymulacyjna w celu zmniejszenia obrzęku wyściółki ucha środkowego,
 • podawanie wibroaerozolu dotrąbkowo.

Leczenie farmakologiczne obejmuje podawanie:

 • leków mukolitycznych w celu rozrzedzenia wysięku i łatwiejszego jego usunięcia,
 • leków przeciwhistaminowych u osób z chorobami alergicznymi,
 • glikokortykosteroidów donosowych u chorych z objawami alergicznego nieżytu nosa (35 proc.).

W wieku rozwojowym stosuje się leczenie immunomodulujące, poprawiające niedojrzałą odporność dziecka.

Podczas terapii zachowawczej należy przy użyciu otoskopu dokładnie obserwować wygląd błony bębenkowej, ilość zalegającego wysięku, oceniać skłonność do tworzenia się kieszeni retrakcyjnych czy zmian zanikowych w uchu środkowym. Powinno się co 4 tygodnie wykonać kontrolne badanie słuchu przy użyciu audiometru impedancyjnego.

Jeśli terapia zachowawcza jest nieskuteczna, korzystne wydaje się nacięcie błony bębenkowej w przypadkach obecności płynu zapalnego w jamach bębenkowych.

Leczenie chirurgiczne

Decyzję o leczeniu operacyjnym podejmuje się po 3 miesiącach nieskutecznego postępowania zachowawczego w przypadku obustronnego przewlekłego wzuś i po 4 miesiącach utrzymywania się jednostronnych zmian wysiękowych.

Wskazaniami do leczenia operacyjnego i wykonania drenażu wentylacyjnego ucha środkowego są:

 • duże nieprawidłowości w obrazie otoskopowym, zwłaszcza o charakterze przewlekłym,
 • obecność rezerwy ślimakowej powyżej 25-30 dB,
 • krzywa tympanometryczna typu B,
 • współistnienie niedosłuchu odbiorczego,
 • słabo upowietrzniony wyrostek sutkowaty.

Drenaż wentylacyjny ma za zadanie przede wszystkim:

 • natychmiastową ewakuację wysięku,
 • poprawę upowietrznienia ucha środkowego,
 • wyrównanie ciśnienia w jamie bębenkowej, a przez to wycofanie się objawów choroby,
 • poprawę słyszenia,
 • zapobieganie nawrotom ostrego zuś.

Drenaż wentylacyjny wykonywany jest przez nacięcie błony bębenkowej i wszczepienie dreników wentylacyjnych lub bezkrwawo – na utworzeniu małego otworu w błonie bębenkowej przy użyciu lasera.

W zależności od stanu ucha środkowego i zaawansowania zmian wysiękowych stosuje się dreniki wentylacyjne o różnej wielkości, wykonane z różnego materiału i o różnej szerokości kołnierza wewnętrznego i zewnętrznego. Dreniki zapobiegają dalszemu gromadzeniu się wysięku w jamie bębenkowej, jeśli są drożne lub nie zostały samoistnie wydalone. Dreny utrzymuje się 3-6 miesięcy, choć według niektórych ośrodków – do momentu samoistnego wypadnięcia. Długotrwały drenaż, powyżej 12 miesięcy może być przyczyną tympanosklerozy, trwałej perforacji błony bębenkowej, a nawet zapalenia perlakowego ucha środkowego.

Postępowanie pooperacyjne obejmuje regularne kontrole laryngologiczne z oceną drożności dreników wentylacyjnych i stanu części wiotkiej błony bębenkowej oraz badanie słuchu co 3 miesiące.

Leczenie operacyjne mające na celu poprawę drożności trąbki słuchowej i ewakuację wysięku we wczesnych stadiach wzuś polega na wycięciu przerośniętego migdałka gardłowego uciskającego ujście gardłowe trąbek słuchowych. W wybranych przypadkach stosuje się wycięcie znacznie przerośniętych migdałków podniebiennych, a czasami operację plastyczną skrzywionej przegrody nosa lub wycięcie polipów nosowych. Powiększony migdałek gardłowy, znacznie upośledzający drożność nosa i trąbek słuchowych i stanowiący ognisko zakażenia powinien być wycięty przed rozpoczęciem leczenia zachowawczego i operacyjnego przewlekłego wzuś.

Podsumowanie

Pacjenci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych i/lub nawracającym zapaleniem ucha środkowego (zwłaszcza dzieci) powinni być objęci troskliwą opieką i badaniami diagnostycznymi w kierunku wykluczenia zaburzeń słuchu wywołanych przez zalegający wysięk w przestrzeniach ucha środkowego. U każdego dziecka po przebyciu ostrego zapalenia ucha środkowego należy podejrzewać wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Choroba może przebiegać bezobjawowo, a rozpoznanie może być ustalone przypadkowo.

Do objawów klinicznych wysiękowego zapalenia ucha środkowego należą:

 • niedosłuch (objaw trudny do zauważenia przez rodziców, zwłaszcza u małych dzieci),
 • zaburzenia zachowania (nadpobudliwość, agresywność),
 • niekiedy pociąganie za małżowinę uszną.

Badanie tympanometryczne, będące obiektywną metodą oceny stanu ucha środkowego, pozwala w łatwy, powtarzalny i możliwy do wykonania w każdym wieku sposób rozpoznać niedosłuch (krzywe B i C). Czułość badania oceniana jest na ok. 97 proc., a specyficzność na ok. 90 proc.

Najważniejsze znaczenie w leczeniu zachowawczym ma poprawa i utrzymanie prawidłowej drożności trąbek słuchowych (zabiegi przedmuchiwania czy autoinflacji trąbek słuchowych, leczenie alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa).

W kwalifikacji pacjentów do leczenia operacyjnego pwzuś rozważamy wycięcie powiększonego migdałka gardłowego i/lub nacięcie błony bębenkowej w celu usunięcia wysięku obecnego we wczesnej fazie choroby.

Drenaż wentylacyjny jest bezwzględnie wskazany w przypadkach zaawansowanych zmian w jamie bębenkowej, przebiegających ze znacznym niedosłuchem, trwającym dłużej niż 3 miesiące i u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami rozwojowymi twarzoczaszki.

FAQs

Jak długo trwa niedosłuch po zapaleniu ucha? ›

Problemy ze słyszeniem najczęściej pojawiają się w zapaleniu wysiękowym, zwłaszcza jeśli jego objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące. Jest to niedosłuch typu przewodzeniowego o różnym nasileniu (od 20 do 60 dB), któremu towarzyszą uczucie ucisku i wody w uszach.

Czy słuch wraca po zapaleniu ucha? ›

Zapalenie ucha zewnętrznego zwykle nie jest poważną chorobą, jednak nieleczone może prowadzić do powikłań. Wśród najczęściej występujących, wymienia się tymczasową utratę słuchu. Kiedy infekcja ustąpi, słuch zwykle wraca do normy.

Po jakim czasie odzyskam słuch po zapaleniu ucha? ›

Jeśli leczenie przebiega prawidłowo, wyciek wydzieliny powinien ustąpić po 2–4 dniach. Typowy objaw w trakcie zapalenia ucha stanowi przejściowe pogorszenie słuchu. W większości przypadków perforacja goi się samoistnie, a słuch wraca do normy.

Ile trwa wysiękowe zapalenie ucha? ›

Wysiękowe zapalenie ucha cofa się zwykle samoistnie w ciągu 3 miesięcy. W przeciwnym razie choremu można podać leki mukolityczne (powodujące rozrzedzenie płynu zalegającego w uchu), leki przeciwzapalne, środki obkurczające w postaci kropli do nosa lub inhalacji. Gdy są wskazania, można zlecić stosowanie antybiotyków.

Czy z zapaleniem ucha można chodzić do pracy? ›

Z reguły w przypadku zapalenia ucha środkowego wystarcza zwolnienie lekarskie na okres jednego tygodnia. Odpoczynek w łóżku, leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Zwalczanie zarazków w przypadku bakteryjnego zapalenia ucha środkowego, ale tylko w przypadku powikłań lub u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Jakie mogą być powikłania po zapaleniu ucha? ›

Powikłania w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego, takie jak zapalenie wyrostka sutkowatego, niedowład nerwu twarzowego, zapalenie błędnika czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych mogą być początkowo leczone poprzez szerokie nacięcie błony bębenkowej i antybiotykoterapię dożylną.

Dlaczego zapalenie ucha wraca? ›

Przewlekłym zapaleniem ucha nazywa się dolegliwość utrzymującą się przez co najmniej trzy miesiące. Do takiego stanu może dojść, gdy w błonie bębenkowej utrzymuje się ubytek, który powoduje wycieki z ucha w postaci śluzowo-ropnej oraz uszkodzenia słuchu, a w niektórych przypadkach wywołuje także alergiczny nieżyt nosa.

Czy przy zapaleniu ucha gorzej się slyszy? ›

Częste infekcje ucha środkowego mogą mieć poważne konsekwencje. Jedną z nich jest powstawanie tkanki bliznowatej na błonie bębenkowej, co może prowadzić do problemów ze słuchem i w ostateczności do przerwania błony bębenkowej. Uszkodzenie lub zdeformowanie malutkich kosteczek słuchowych może skutkować ubytkiem słuchu.

Jak wygląda wysiękowe zapalenie ucha? ›

To przede wszystkim obecność rzadkiego, żółtego lub bursztynowego płynu za zachowaną błoną bębenkową (na zdjęciu poniżej), który z czasem gęstnieje. Głównym objawem jest niedosłuch i szumy uszne.

Czy krzyk do ucha może uszkodzić słuch? ›

Tym bardziej że – jak wyjaśnił wspomniany wyżej biegły sądowy – dziecko nie może wydać takiego krzyku, który upośledziłby słuch normalnie słyszącego człowieka. Krzyk ten daje bowiem maksymalnie 90-100 decybeli, a nie jest to jeszcze granica niebezpieczna dla ucha ludzkiego.

Ile dni mogą być zatkane uszy? ›

Na problem zatkanych uszu skarżył się zapewne każdy z nas. Gdy zatkanie utrzymuje się przez dłuższy czas, możemy czuć się niekomfortowo. Gdy choroba trwa dłużej niż 3-4 dni, wskazana jest wizyta u specjalisty.

Czy głuchotą na jedno ucho stopień niepełnosprawności? ›

I tak – osoba dotknięta jednostronną głuchotą zostanie uznana przez wojskową komisję lekarską za osobę niezdolną do służby wojskowej, a więc za osobę niepełnosprawną, natomiast w przypadku orzekania przez zespół orzekania o niepełnosprawności ta sama osoba zostanie uznana za osobę pełnosprawną.

Jak pozbyć się wody z ucha środkowego? ›

Jak pozbyć się wody w uchu? Spróbuj usunąć wodę z ucha, potrząsając głową lub przechylając ją. Możesz również spróbować wchłonąć wodę, delikatnie wkładając końcówkę chusteczki do kanału słuchowego. Ważne jest, aby chusteczka nie była zbyt gruba, ponieważ w przeciwnym razie podrażni ścianki przewodu.

Co to znaczy wysiękowe zapalenie ucha? ›

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest chorobą przebiegającą bez ostrych objawów zapalenia ucha (takich jak ból, wzrost temperatury, objawy infekcji), w której toczący się proces zapalny powoduje gromadzenie się płynu w jamie bębenkowej, a charakterystycznym objawem jest narastający w czasie trwania procesu ...

Jak pozbyc się płynu w uszach? ›

Jeśli płyn wysiękowy nie wchłonie się, trzeba go usunąć metodami zabiegowymi. Zabieg polega na nacięciu błony bębenkowej i wprowadzeniu do jamy ucha środkowego drenu wentylacyjnego. Do zabiegu takiego kwalifikują się dzieci z nawracającymi epizodami zapalenia ucha środkowego.

Czy można wychodzić na dwór z zapaleniem ucha? ›

Dziecko z zapaleniem ucha nie musi leżeć. Natomiast dopóki gorączkuje, powinno zostać w domu. Trzeba tylko pilnować, żeby w mieszkaniu nie było przeciągów ani zbyt wysokiej temperatury (pokoje wietrzymy jak zwykle, gdy nie ma w nich dziecka).

Czy lekarz rodzinny rozpozna zapalenie ucha? ›

Pomoc zapewni przede wszystkim lekarz internista lub laryngolog, który rozpozna problem i zaleci odpowiednie leczenie. To ostatnie bardzo często obejmuje wdrożenie antybiotyków, jeśli przyczyną zapalenia ucha jest infekcja bakteryjna.

Czy z zapaleniem ucha można iść na spacer? ›

Jeśli dziecko choruje na zapalenie ucha, można śmiało wychodzić na spacery, o ile jego stan zdrowia jest ogólnie dobry, nie gorączkuje i nie jest osłabione. Co więcej, nie zaleca się nagminnego zasłaniania uszu. Podczas spacerów nie należy wkładać do przewodu słuchowego żadnych przedmiotów, wacików itp.

Do czego prowadzi nieleczone zapalenie ucha? ›

Nieleczone zapalenie ucha środkowego przenosi się na ucho wewnętrzne i grozi poważnymi powikłaniami – perforacją błony bębenkowej, porażeniem nerwu twarzowego, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych oraz trwałą utrata słuchu.

Od czego robi się zapalenie ucha środkowego? ›

Bakterie odpowiedzialne za rozwój zapalenia ucha środkowego to głównie Streptococcus pneumoniae (pneumokoki), Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis. Te same bakterie wywołują inne objawy przeziębienia, dlatego ból ucha i gardła, czy towarzyszący katar, kaszel i ból zatok często występują jednocześnie.

Czy zapalenie błędnika przejdzie samo? ›

Zapalenie to może wpływać na równowagę, utrudniać poruszanie się, osłabiać słuch, a także skutkować zawrotami głowy, omdleniami i mdłościami. Na szczęście, zapalenie błędnika mija na ogół samoistnie, a nawroty choroby zdarzają się rzadko.

Jak długo trwa leczenie zapalenia ucha środkowego? ›

Leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego trwa zwykle ok. 3 tygodni. Potem należy jeszcze raz przeprowadzić badanie otoskopowe, żeby upewnić się, że infekcja została wyleczona – w jamie bębenkowej nie zalega wydzielina i zasklepił się otwór w błonie.

Czy przez zapalenie ucha można stracic sluch? ›

Przyczyną głuchoty przewodzeniowej może być zatkanie zewnętrznego przewodu słuchowego, np. przez woskowinę uszną (tzw. korek woskowy), ciało obce, zapalenie ucha zewnętrznego (tzw. ucho pływaka), rzadziej przez guz.

Czego nie robić przy zapaleniu ucha? ›

Po zakończeniu leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego pacjenci z trwałym ubytkiem w błonie bębenkowej muszą pamiętać o ochronie przed zalaniem ucha wodą podczas mycia oraz o zakazie kąpieli w zbiornikach wodnych. Przy zapaleniu ucha z wyciekiem nie podajemy kropli z antybiotykiem.

Czy niedosłuch odbiorczy może się cofnąć? ›

Większa część rodzajów niedosłuchu ma charakter trwały (czuciowo-nerwowy, mieszany), niemniej jednak w przypadku niedosłuchu przewodzeniowego w wielu przypadkach niedosłuch może się cofnąć. Istotne jest dpowiednie postępowanie po leczeniu, które pozwala na zachowanie prawidłowego słyszenia.

Czy na ubytek słuchu można dostać rentę? ›

Powstanie urazu w postaci niedosłuchu może uprawniać do otrzymania renty inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej.

Co zrobić żeby odzyskać słuch? ›

Nowoczesna technologia umożliwia przywrócenie dobrego słuchu niemal w każdym przypadku. Warto więc zdecydować się na aparat słuchowy bądź operację, skoro zapewni to powrót do świata dźwięków... Leczenie niedosłuchu jest konieczne, jeśli chcemy zapewnić pacjentowi normalne życie.

Co oznacza uczucie wody w uszach? ›

Do powstawania wody w uchu mogą się przyczynić różne inne schorzenia w organizmie. Przede wszystkim należy je powiązać z niedrożnością trąbki słuchowej. Ta z kolei jest powodowana: alergią, nieprawidłową budową twarzoczaszki, zapaleniem zatok, które ma charakter przewlekły, rozszczepem podniebienia, czy polipami nosa.

Ile czasu goi się perforacja błony bębenkowej? ›

Pęknięta błona bębenkowa zwykle goi się sama w ciągu około dwóch miesięcy. Lekarz może przepisać antybiotyki, aby zapobiec lub leczyć infekcję oraz środki przeciwbólowe, aby złagodzić ból. W tym okresie ucho powinno być utrzymywane w czystości i suchości.

Jak osuszyć płyn w uchu? ›

Przechyl głowę – to najprostszy sposób, aby pozbyć się wody zalegającej w kanale słuchowym, jednak nie zawsze działa. Pociągnij za płatek ucha – jeśli samo przechylenie głowy nie przyniesie rezultatu, dodatkowo delikatnie pociągnij za płatek ucha, jednocześnie przyciskając głowę do ramienia.

Czy uszkodzenie słuchu jest odwracalne? ›

Ubytek słuchu wynikający z działania hałasu może być odwracalny (z czasową zmianą progu słyszenia) lub trwały. Jeśli ekspozycja na hałas jest regularna, odwracalne upośledzenie słuchu może przybrać charakter trwałego.

Czy można zregenerować słuch? ›

Czy słuch się regeneruje? Niestety nie następuje to naturalnie i samoistnie. Utrata słuchu może być odwracalna, jeśli odpowiada za nią pęknięcie błony bębenkowej. W takich przypadkach po jej rekonstrukcji możliwy jest powrót do zdrowia.

Jak naprawic szumy uszne? ›

Psychoterapia, by zaakceptować dźwięki

U części pacjentów szumy uszne znikają lub są znacząco zredukowane po założeniu aparatu słuchowego czy wszczepieniu implantu ucha środkowego lub implantu ślimakowego. To najbardziej skuteczna metoda leczenia szumów, gdy towarzyszy im niedosłuch.

Czy Zatkane ucho może się samo Odetkac? ›

W normalnych warunkach ucho oczyszcza się samoistnie i problem ten nie występuje, jednak niewłaściwa higiena, noszenie słuchawek dousznych czy aparatów słuchowych mogą prowadzić do wytwarzania się woskowiny usznej w nadmiarze. Wówczas ta po pewnym czasie twardnieje tworząc czop woskowinowy.

Czy Akustone pomaga na zatkane ucho? ›

Akustone to preparat przeznaczony do pielęgnacji i higieny uszu, który może być stosowany u pacjentów powyżej 3. miesiąca życia. Aerozol rozpuszcza zalegającą w przewodzie słuchowym woskowinę oraz ułatwia jej usuwanie. Ponadto, zapobiega tworzeniu się złogów oraz chroni przed nawracającymi infekcjami ucha.

Czy nerwica zatyka uszy? ›

Szumy uszne mogą być pierwszym objawem zaburzeń lękowych. Bardzo często szum nasila się pod wpływem sytuacji stresowych, mogą także występować inne objawy – kołatanie serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej, panika, duszność, zawroty głowy.

Jaki stopień niepełnosprawności przy niedosłuchu? ›

Zazwyczaj z tytułu uszkodzenia słuchu pacjent otrzymuje grupę trzecią, czyli lekki stopień niepełnosprawności.

Czy niedosłuch centralny jest niepełnosprawnością? ›

Dzięki pomocy prawnej Ośrodka Poradnictwa SPES dziecko z niedosłuchem centralnym zostało wyrokiem sądu II instancji zaliczone do osób niepełnosprawnych, pomimo iż niedosłuch centralny nie jest wymieniany w katalogu schorzeń rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności ...

Jakie są stopnie niedosłuchu? ›

Ubytek słuchu w decybelach – stopnie niedosłuchu
 • niedosłuch lekki (mały) – 20-40 dB,
 • niedosłuch umiarkowany (średni) – 41-70 dB,
 • niedosłuch znaczny (duży) – 71-90 dB,
 • niedosłuch głęboki – powyżej 90 dB.

Jak długo leczy się wysiękowe zapalenie ucha? ›

Wysiękowe zapalenie ucha - leczenie

Wysiękowe zapalenie ucha cofa się zwykle samoistnie w ciągu 3 miesięcy. W przeciwnym razie choremu można podać leki mukolityczne (powodujące rozrzedzenie płynu zalegającego w uchu), leki przeciwzapalne, środki obkurczające w postaci kropli do nosa lub inhalacji.

Jak pozbyć się uczucia zatkanego ucha? ›

Rozwiązaniem tego problemu jest żucie gumy i ssanie cukierków. Wówczas stymuluje się produkcję śliny, przez co częściej się ją połyka, a to "odtyka" przewód słuchowy. Uszy łatwiej odetkać, gdy siedzi się prosto, bo ułatwia to odpływ powietrza. Pomocne może okazać się także ziewanie.

Czy laryngolog Odetka ucho? ›

płukanie ucha (irygacja) – wykonuje tylko lekarz lub pielęgniarka w przypadku dorosłych, ręczne usuwanie woskowiny – wykonuje tylko lekarz laryngolog specjalnymi narzędziami, zastosowanie środków rozpuszczających woskowinę – pacjent może wykonać samodzielnie.

Czy słuch wraca po zapaleniu ucha? ›

Zapalenie ucha zewnętrznego zwykle nie jest poważną chorobą, jednak nieleczone może prowadzić do powikłań. Wśród najczęściej występujących, wymienia się tymczasową utratę słuchu. Kiedy infekcja ustąpi, słuch zwykle wraca do normy.

Jak długo trwa niedosłuch po zapaleniu ucha? ›

Problemy ze słyszeniem najczęściej pojawiają się w zapaleniu wysiękowym, zwłaszcza jeśli jego objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące. Jest to niedosłuch typu przewodzeniowego o różnym nasileniu (od 20 do 60 dB), któremu towarzyszą uczucie ucisku i wody w uszach.

Po jakim czasie odzyskam słuch po zapaleniu ucha? ›

Jeśli leczenie przebiega prawidłowo, wyciek wydzieliny powinien ustąpić po 2–4 dniach. Typowy objaw w trakcie zapalenia ucha stanowi przejściowe pogorszenie słuchu. W większości przypadków perforacja goi się samoistnie, a słuch wraca do normy.

Jak długo leczy się niedrożność trąbki słuchowej? ›

Leczenie zapalenia trąbki słuchowej może trwać nawet do 3-4 tygodni. Wszystko zależy od stopnia niedrożności trąbki oraz od przyczyny niedrożności kanału. Jedno jest pewne – im szybciej udamy się do laryngologa w razie zauważenia niepokojących objawów, tym czas leczenia się skraca.

Jak wygląda wysiękowe zapalenie ucha? ›

To przede wszystkim obecność rzadkiego, żółtego lub bursztynowego płynu za zachowaną błoną bębenkową (na zdjęciu poniżej), który z czasem gęstnieje. Głównym objawem jest niedosłuch i szumy uszne.

Po jakim czasie usuwa się dreny z uszu? ›

U większości dzieci drenik wypada z błony bębenkowej sam po około 6-9 miesiącach. Moment wypadnięcia drenu zależy od wielu czynników takich jak wielkość otworu do którego włożony był drenik, materiał z jakiego jest wyprodukowany, częstość ostrych infekcji ucha środkowego itd.

Jak długo może być zatkane ucho po zapaleniu? ›

Czasami płyn gromadzi się w trąbkach słuchowych, co może prowadzić do zakażenia (zwanego zapaleniem ucha środkowego). U dorosłych zapalenie ucha środkowego skutkuje zazwyczaj zatkaniem uszu przez tydzień lub dwa tygodnie.

Ile dni mogą być zatkane uszy? ›

Na problem zatkanych uszu skarżył się zapewne każdy z nas. Gdy zatkanie utrzymuje się przez dłuższy czas, możemy czuć się niekomfortowo. Gdy choroba trwa dłużej niż 3-4 dni, wskazana jest wizyta u specjalisty.

Jak odetkac zatkane ucho po zapaleniu? ›

Woskowina powinna się rozmiękczyć i wypłynąć samoistnie. Wówczas należy usunąć ją delikatnie z małżowiny usznej, najlepiej za pomocą wacika nasączonego wodą z łagodnym mydłem. Pod żadnym pozorem nie należy usuwać woskowiny za pomocą patyczków higienicznych lub innych przedmiotów.

Jak odetkać ucho po zapaleniu? ›

Aby odetkać ucho zatkane wodą, nie należy w nie ingerować ani wkładać w nie patyczków do uszu. Najlepszą metodą jest potrząsanie głową i wytrząsanie z ucha wody. Dobrą metodą jest także ssanie cukierków lub żucie gumy - ruchy żuchwy pozwalają często odetkać zatkane ucho.

Jak wyeliminować szumy w uszach? ›

Podstawa to oczywiście właściwa dieta – istotny wpływ na leczenie szumu w uszach ma ograniczenie spożywania kofeiny, rzucenie palenia papierosów i innych szkodliwych używek. Ważną rolę odgrywa sól – jeśli chcemy pozbyć się szumu w uszach, musimy zrezygnować z niej w codziennej diecie.

Jak długo trwa niedrożność trąbki słuchowej? ›

Leczenie zapalenia trąbki słuchowej może trwać nawet do 3-4 tygodni. Wszystko zależy od stopnia niedrożności trąbki oraz od przyczyny niedrożności kanału. Jedno jest pewne – im szybciej udamy się do laryngologa w razie zauważenia niepokojących objawów, tym czas leczenia się skraca.

Po jakim czasie przechodzi szum w uszach? ›

Nie jest łatwo określić czas leczenia szumów usznych. Na szczęście w większości przypadków objawy związane z szumami usznymi ustępują samoistnie. Jeśli jednak dolegliwości utrzymują się miesiącami, prawdopodobnie mamy do czynienia z przewlekłą formą szumów usznych.

Czy Akustone pomaga na zatkane ucho? ›

Akustone to preparat przeznaczony do pielęgnacji i higieny uszu, który może być stosowany u pacjentów powyżej 3. miesiąca życia. Aerozol rozpuszcza zalegającą w przewodzie słuchowym woskowinę oraz ułatwia jej usuwanie. Ponadto, zapobiega tworzeniu się złogów oraz chroni przed nawracającymi infekcjami ucha.

Czy nerwica zatyka uszy? ›

Szumy uszne mogą być pierwszym objawem zaburzeń lękowych. Bardzo często szum nasila się pod wpływem sytuacji stresowych, mogą także występować inne objawy – kołatanie serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej, panika, duszność, zawroty głowy.

Co się stanie gdy pęknie błona bębenkowa? ›

Zdarza się, że uszkodzenie delikatnej błony bębenkowej to powikłanie choroby infekcyjnej ucha środkowego. Objawy takiego stanu to m.in. pogorszenie słuchu, wyciek z ucha i szumy uszne. W niektórych przypadkach perforacja błony bębenkowej powoduje ustąpienie wcześniej występujących dolegliwości bólowych.

Czy zapalenie błędnika przejdzie samo? ›

Zapalenie to może wpływać na równowagę, utrudniać poruszanie się, osłabiać słuch, a także skutkować zawrotami głowy, omdleniami i mdłościami. Na szczęście, zapalenie błędnika mija na ogół samoistnie, a nawroty choroby zdarzają się rzadko.

Czy woda utleniona jest dobra na zatkane ucho? ›

Woda utleniona do uszu nie powinna być podawana samodzielnie. Czyszczenie, czy też płukanie uszu wodą utlenioną w większości przypadków jest nie tylko nieskuteczne, ale może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Działanie takie niesie również ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

Jak wyrównać ciśnienie w uszach? ›

Gdy poczujesz, że twoje uszy są zatkane, a dźwięki jakby przytłumione lub pojawi się jakiś szum, spróbuj ziewnąć, wziąć głęboki wdech lub przełknąć ślinę. Wówczas powinno pojawić się nagłe uczucie poprawy, które wynika z rozszerzenia trąbki Eustachiusza i wyrównania ciśnienia.

Czy krople do uszu mogą zaszkodzić? ›

Niezależnie od tego, czy chodzi o woskowinę, ból ucha, szum w uszach czy ucho pływaka, krople do uszu są ogólnie bezpieczne. Jednak pamiętać należy o tym, że krople do uszu są bezpieczne, o ile błona bębenkowa jest nienaruszona. W przypadku perforacji błony bębenkowej krople mogą dostać się do ucha środkowego.

Czy laryngolog Odetka ucho? ›

płukanie ucha (irygacja) – wykonuje tylko lekarz lub pielęgniarka w przypadku dorosłych, ręczne usuwanie woskowiny – wykonuje tylko lekarz laryngolog specjalnymi narzędziami, zastosowanie środków rozpuszczających woskowinę – pacjent może wykonać samodzielnie.

Jaki antybiotyk na zapalenie ucha środkowego? ›

prof. Walerii Hryniewicz, leczenie początkowe ostrego zapalania ucha środkowego powinno opierać się na stosowaniu amoksycyliny w dawce 40 mg/kg m.c./24 h. Można ewentualnie rozważyć podanie makrolidu w przypadku uczulenia na antybiotyki β-laktamowe.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 01/23/2023

Views: 5353

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.