De competenties van een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector. De competenties van een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector - PDF Gratis download (2023)

Transcriptie

1 De competenties van een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector Wouter Bon Hippische Bedrijfskunde mei

2 De competenties van een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector Over welke competenties moet een bedrijfskundig adviseur beschikken om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de hippische ondernemer, nu en in toekomst? Wouter Bon Hippische Bedrijfskunde Aeres Hogeschool Dronten Purmerend, mei 2018 Afstudeerdocent: Dhr. G.W. Stoffer DISCLAIMER Dit rapport is gemaakt door een student van Aeres Hogeschool als onderdeel van zijn/haar opleiding. Het is géén officiële publicatie van Aeres Hogeschool. Dit rapport geeft niet de visie of mening van Aeres Hogeschool weer. Aeres Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van dit rapport. 2

3 Voorwoord Voor u ligt het afstudeerwerkstuk, ook wel het meesterstuk genoemd, over de competenties van de bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector. Wouter Bon, student van de opleiding Hippische Bedrijfskunde bij de inmiddels Aeres Hogeschool in Dronten is de opdrachtgever van het onderzoek. Het onderzoek is gericht op mensen die als bedrijfskundig adviseur in de hippische sector aan het werk willen en reeds werkzaam zijn als bedrijfskundig adviseur in de hippische sector. Aan de hand van de feedback op de eerste versie van het afstudeerwerkstuk zijn de hoofdstukken samenvatting, resultaten, discussie, conclusie en aanbeveling herschreven en moeten opnieuw worden beoordeeld. Bij deze wil ik graag nog van de gelegenheid gebruik maken om nog diverse mensen te bedanken. Aller eerst wil ik mijn dank uitspreken aan alle hippische ondernemers en adviesorganisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek en het mogelijk hebben gemaakt om dit onderzoek te volbrengen. Daarnaast wil ik mijn afstudeerdocent meneer Stoffer bedanken voor de begeleiding, het sparren en zijn kritische blik. Om af te sluiten wil ik mijn familie en vrienden uit nabije omgeving bedanken voor het stimuleren en de hulp die zij op hun manier hebben kunnen bieden. Wouter Bon 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Samenvatting... 5 Summary Inleiding Brede kader Theoretisch kader Hoofdvraag en deelvragen Doelstelling Aanpak Resultaten De hippische ondernemer De eisen van hippische ondernemers aan een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector De eisen van adviesorganisaties aan een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector Het toekomstperspectief voor een bedrijfskundig adviseur in de hippische sector De eisen van adviesorganisaties aan een bedrijfskundig adviseur in het MKB Discussie De hippische ondernemer De eisen van hippische ondernemers aan een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector De eisen van adviesorganisaties aan een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector Het toekomstperspectief voor een bedrijfskundig adviseur in de hippische sector Het verschil tussen een bedrijfskundig adviseur in de hippische sector en in het MKB Conclusie Aanbeveling Bibliografie Bijlagen Bijlage I Competenties Aeres Hogeschool Dronten Bijlage II Overzicht hippische ondernemers en adviesorganisaties Bijlage III Interviewvragen Bijlage IV Interviewresultaten

5 Samenvatting Aan iedere functie worden er eisen gesteld, dat geldt ook voor een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector. Een bedrijfskundig adviseur zal over het algemeen analyseren, adviseren, begeleiden tijdens een proces of een vraagstuk oplossen. Om de gewenste competenties voor een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector in beeld te krijgen, wordt er zowel literatuuronderzoek als onderzoek in het werkveld gedaan. Het onderzoek in het werkveld zorgt er voor dat de informatie die niet beschreven staat bekend wordt, door middel van het houden van interviews met hippische ondernemers en adviesorganisaties om vervolgens de hoofdvraag te kunnen beantwoorden; Over welke competenties moet een bedrijfskundig adviseur beschikken om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de hippische ondernemer, nu en in toekomst? De doelgroep van de bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector zijn de hippische ondernemers. Hippische ondernemers verdienen met hun passie een boterham, kenmerken zich door vakkennis, gedrevenheid en zijn hardwerkende personen. Ze hebben weinig tijd om naar hun bedrijf en de markt te kijken, het hobbyisme zit het ondernemerschap soms in de weg. Er zit een duidelijk verschil van de eisen die hippische ondernemers die geen gebruik maken van een adviseur en hippische ondernemers die wel gebruik maken van een adviseur stellen aan een bedrijfskundig. De eisen die adviesorganisaties stellen aan een bedrijfskundig adviseur komen slechts voor een klein deel met elkaar overeen door de diversiteit van de uitgangspunten van de adviesorganisaties. Een bedrijfskundig adviseur kan in de toekomst nieuwe rollen vervullen, maar moet zich om van toegevoegde waarde te blijven wel blijven ontwikkelen en aanpassen aan de markt. Het verschil in de eisen voor een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector en het MKB zit in de mate van financiële kennis, commerciële- en adviesvaardigheden, competenties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, het zijn van een generalist of expert en de benodigde affiniteit met de sector. Om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de hippische ondernemer moet de bedrijfskundig adviseur beschikken over kennis van bedrijfskunde en de hippische sector, goed kunnen luisteren, communicatief zijn, kunnen meedenken en ervaring hebben op het gebied van bedrijfskunde en in de hippische sector. De bedrijfskundig adviseur moet een generalist zijn, affiniteit hebben met de hippische sector en over een waardevol netwerk beschikken. Als bedrijfskundig adviseur moeten de rollen als sparringpartner, kennisbron en adviseren uitgevoerd kunnen worden. De bedrijfskundig adviseur moet daarom over het volgende competentieprofiel beschikken; inlevingsvermogen, overtuigingskracht, commercieel, sociaal vaardig, actief luisteren, innovatief, proactief, creatief, flexibel, schakelen, realistisch, integer, heldere doelen stellen, analytisch, strategisch, coachen en begeleiden, structureel, praktisch, financieel inzicht en netwerken. Toekomstige en reeds werkzame bedrijfskundig adviseurs voor de hippische sector kunnen zich spiegelen aan het competentie profiel om te beoordelen op welk gebied zij zichzelf nog moeten ontwikkelen om van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Bij het niet kunnen voldoen aan het competentieprofiel liggen er misschien nog mogelijkheden in het MKB. Een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector doet er verstandig aan om bij een adviesorganisatie te gaan werken en zich blijft ontwikkelen. Een onderzoek naar het gebruik van een bedrijfskundig adviseur onder hippische ondernemers kan interessant zijn voor een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector. 5

6 Summary For every function there will be set requirements, this also applies to a business consultant in the equestrian sector. The business consultant is generally engaged in analysing, advising and coaching during a process or in solving a problem. To map the desired competences for a business consultant in the equestrian sector, a literature search will be done as well as research in the field. The research in the field will provide information that is not described in the literature by means of interviews held with equestrian entrepreneurs and consultancy organizations. This all will contribute to be able to answer the main question of this research: Which competences should a business consultant posses to be of added value to an equestrian entrepreneur, now and in the future? The target group of a business consultant in the equestrian sector are equestrian entrepreneurs. They earn their living with their passion, characterize themselves through professional knowledge, are enthusiasm and are hard working people. They have little time to look at their business and the markes; the amateurism gets in the way of the entrepreneurship sometimes. There is a significant difference in the set of requirements given by equestrian entrepreneurs that do not use a consultant and in the set of requirements set by equestrian entrepreneurs that do make use of a business consultant. The requirements given by consultancy organizations for a business consultant correspond only partially due to the diversity in starting points of the consultancy organizations. A business advisor can fulfil new rolls in the future, but to be of added value he has to keep developing himself and adjusting to the market. The difference in requirements set for a business consultant for the equestrian sector and a business consultant for the SME can be noticed in the level of financial knowledge, commercial- and consulting skills, competences in the field of personal development, being a generalist or expert and the necessary affinity with the sector. To be of added value to an equestrian entrepreneur, a business consultant must have business administration knowledge as well as knowledge of the equestrian sector, be a good listener, be communicative, be able to think along and have experience in the field of business administration and in the equestrian sector. The business consultant must be a generalist, have affinity with the equestrian sector and have a valuable network to its disposal. A business consultant must be able to act in the roll of a sparring-partner, knowledge source and a consultant. For this reason the business consultant most possess the next competence profile: empathy, power of persuasion, commercial, socially skilled, active listening, innovative, pro-active, creative, flexible, able to switch, realistic, honest, set clear goals, analytic, strategic, coach and guide, structural, practical, financial insight and network. Future and already working business consultants for the equestrian sector can use the described competence profile to reflect on themselves to assess whether and in which area they have to develop themselves to be of added value. If one is not able to comply with the competence profile there can be opportunities in the SME. For business advisor for the equestrian sector it is recommended to work for a consultancy organization and to keep developing. A research into the use of a business consultant among equestrian entrepreneurs can be interesting for a business advisor for the equestrian sector. 6

7 1. Inleiding In dit hoofdstuk zal de aanleiding van het onderwerp worden toegelicht en op welke doelgroep het onderzoek is gericht. De hoofd- en deelvragen worden geformuleerd en de doelstelling van het onderzoek zal duidelijk worden gemaakt. 1.1 Brede kader Het begrip adviseur kan men breed zien, er zijn namelijk diverse adviseurs, denk aan een belastingadviseur, jurist, technisch adviseur, financieel adviseur, ROM-adviseur en in zekere mate is de accountant ook een adviseur. Onder de diverse soorten adviseurs valt ook de bedrijfskundige adviseur. Een bedrijfskundig adviseur, ook wel een organisatieadviseur genoemd, kan gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden, of is een allround bedrijfsadviseur met veel specifieke kennis van het bedrijfsleven en organisatiestructuren (Bedrijfsadviseur, 2017). De taken die een bedrijfskundig adviseur heeft, kunnen per opdracht en bedrijf verschillen, maar de bedrijfskundige adviseur zal over het algemeen analyseren, adviseren, maar ook begeleiden tijdens een proces om een vraagstuk of probleem op te lossen (Bedrijfsadviseur, wat doet hij?, 2017). In de agrarische sector zijn ondernemers gewend aan het inschakelen van en samenwerken met adviseurs op diverse gebieden. Zo zijn er voeradviseurs die regelmatig de veestapel bekijken en de productiecijfers analyseren, aan de hand van deze analyse wordt de voeding samengesteld die ten goede komt aan de veestapel, de productie en uiteindelijk niet geheel onbelangrijk ook aan het bedrijfsresultaat. Daarnaast helpt de voeradviseur ook bij het invullen van de mestboekhouding. De dierenarts begint in de melkveehouderij ook een steeds meer een adviserende rol in te nemen, zo wordt er advies gegeven op het gebied van huisvesting en rantsoen. Voor de ondernemer zelf is de boekhouder een belangrijke adviseur. De boekhouder bespreekt regelmatig de cijfers met de ondernemer, vergelijkt de cijfers met andere bedrijven en ondersteunt de ondernemer. Wanneer de boekhouder de ondernemer niet kan helpen met een vraagstuk, zal de boekhouder een andere specialist binnen het bedrijf waar hij werkzaam is, raadplegen of de ondernemer doorverwijzen naar de desbetreffende specialist. In tegenstelling tot de agrarische sector wordt in de hippische sector weinig gemonitord en gebruik gemaakt van kengetallen en externe kennis, zoals van een bedrijfskundig adviseur. Toch is de sector de laatste decennia aan het professionaliseren. Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor verbetering lag bij de sector zelf, waarbij de overheid een faciliterende rol in nam en ruimte bood voor ondernemerschap. De professionalisering is mede tot stand gekomen door de spreekbuis en het aanspreekpunt van de hippische sector richting de overheid de Sectorraad Paarden, maar ook door de brancheorganisatie FNRS en LTO Nederland. Ook op financieel gebied is de professionalisering te zien, in 1991 was de geschatte omzet nog maar 0,5 miljard, in 2006 is de geschatte omzet gestegen naar 1,5 miljard (Crielaard, 2010). Deze professionalisering heeft sector breed plaatsgevonden en heeft invloed gehad op de individuele hippische ondernemer. Nederland telt hippische bedrijven, die zowel bedrijfsmatig zijn en uit hobbyisme bestaan, waarvan er maar een paar echt rendabel zijn. Sectorraad Paarden, FNRS en LTO, maar ook adviesorganisaties hebben een bijdrage geleverd aan deze professionalisering. 7

8 Om te professionaliseren is er bedrijfseconomische en bedrijfskundige advisering nodig. Veel ondernemers in de hippische sector zien de accountant als de belangrijkste bedrijfsadviseur en zijn vaak tevreden over de ondersteuning die zij krijgen bij de bedrijfsvoering. Daarnaast is er een deel van de ondernemers van mening dat zij zelf de belangrijkste adviseur zijn, of geen adviseur nodig hebben. Op het gebied van belasting, ruimtelijke ordening en milieu, subsidiemogelijkheden en investeringen zouden ondernemers in de toekomst gebruik willen maken van advisering (Krol, 2004). Hippische ondernemers zijn in de regel ondernemer geworden, omdat zij iets met paarden kunnen waarmee zij geld kunnen verdienen, of omdat het uit de hobby is ontstaan. Het ondernemen komt vaak op de tweede plaats doordat zij te veel met de paarden bezig zijn, of omdat zij simpelweg geen ondernemer zijn. Voor de hippische ondernemer kan een bedrijfskundig adviseur met affiniteit met de hippische sector een uitkomst zijn, omdat deze adviseur de taal van de ondernemer spreekt en weet wat er speelt in de sector. Hippische ondernemers zijn vaak niet bewust ondernemer geworden, hier dient de bedrijfskundige adviseur dan ook rekening mee te houden (Eastwood, 2006). De bedrijfskundig adviseur kan naast het incidentele advies ook ondersteuning bieden bij het ondernemen. Ondanks dat er organisaties zijn die bedrijfsadvies en dienstverlening voor hippische ondernemers aanbieden, blijft het toch onduidelijk hoe het zit met bedrijfsadvies in de hippische sector. Om als bedrijfskundig adviseur in de hippische sector aan het werk te gaan voor advies en ondersteuning, zullen er diverse eisen worden gesteld aan de persoon als bedrijfsadviseur, door zowel adviesorganisaties in de vorm van werkgever als hippische ondernemers in de vorm van klant of opdrachtgever. Welke eisen worden er gesteld door adviesorganisaties, maar ook door hippische ondernemers van primaire bedrijven aan een bedrijfskundig adviseur? Na het volgen van een HBO-bacheloropleiding Hippische Bedrijfskunde en af te studeren in de richting van een bedrijfsadviseur, is er de nodige bedrijfskundige kennis opgedaan en op het gebied van adviseren. Voldoet bedrijfskundige kennis, affiniteit met de hippische sector en de Aeres competenties (bijlage I) aan de eisen die worden gesteld door adviesorganisaties en hippische ondernemers aan een bedrijfskundig adviseur voor de hippische sector. Welke rol vervult een bedrijfskundig adviseur voor een hippische ondernemer en biedt deze rol toekomstperspectief? De doelgroep van het onderzoek zijn mensen die als bedrijfskundig adviseur in de hippische sector aan het werk willen, organisaties met bedrijfsadviseurs in de hippische sector, bedrijfsadviseurs die werkzaam zijn in de hippische sector en onderwijsinstellingen met de richting bedrijfskunde en hippisch. Mensen die als bedrijfskundig adviseur in de hippische sector aan het werk willen, kunnen met de resultaten van het onderzoek zich een spiegel voor houden. Hierdoor weten ze of het haalbaar is en waar ze eventueel nog aan moeten werken. Organisaties met bedrijfsadviseurs in de hippische sector kunnen de resultaten gebruiken als benchmarking en hebben een beeld van de eisen die worden gesteld bij diverse organisaties en ondernemers, waarop zij zich kunnen afvragen of ze de eisen moeten bijstellen en wat ervoor nodig is om hun bedrijfsadviseurs op het juiste niveau te krijgen. 8

9 Bedrijfsadviseurs die werkzaam zijn in de hippische sector kunnen zichzelf een spiegel voor houden met de resultaten van het onderzoek om er achter te komen waar ze staan als bedrijfsadviseur en waar ze eventueel nog aan moeten werken. Onderwijsinstellingen hebben een beeld van de eisen die worden gesteld bij zowel diverse organisaties als door ondernemers en kunnen zij zich afvragen of de studie voldoende bijdraagt, zodat de studenten na de studie kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld. Er zijn diverse organisaties die advies en dienstverlening aanbieden voor ondernemers in de hippische sector (Boer, 2008). In dit geval wordt er alleen gekeken naar de organisaties die zich (onder meer) bezighouden met het bieden van bedrijfsadvies en bedrijfsadviseurs hebben voor de hippische sector. De branchevereniging Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) is er voor professionele hippische ondernemers. De FNRS behartigt de belangen van ondernemers richting externe partijen, biedt individuele diensten aan leden en werkt aan de ontwikkeling van de branche. Centrale thema s zijn kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Klant, paard en ondernemer staan centraal. Met de dienst Bedrijfsadvies biedt de FNRS hippische ondernemers ondersteuning bij het maken van bedrijfsplannen en geeft advies over veiligheid, kwaliteit, personeel, bedrijfsvoering, overname en dergelijke (Bedrijfsadvies, 2017). Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Via LTO Noord, ZLTO en LLTB is het merendeel van de agrarische ondernemers uit de dierlijke en plantaardige sectoren vertegenwoordigd via LTO. Met hun lidmaatschap onderstrepen zij de meerwaarde van de ondernemers en werkgeversorganisatie, die hun belangen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied effectief behartigt (Over LTO Nederland, 2017). ZLTO is er als vereniging voor ondernemers in de groene ruimte, ook voor de paardenhouder. De belangenbehartiging voor ondernemers in de paardenhouderij vindt plaats vanuit de Sectorraad Paarden, waar de (Z)LTO een zetel in heeft. Op bedrijfskundig gebied biedt ZLTO diensten en advies aan voor onder andere bedrijfsovername, ondernemerschap, OPTIhorse: meer inzicht voor meer rendement, quickscan, toekomstkeuze, workshop van trends naar strategie en subsidie en alternatieve financiering (Producten en diensten, 2017). Professioneel Platform Hippische Ondernemers (PPHO) is een servicebedrijf dat diensten en producten ontwikkelt voor de hippische ondernemer, met name voor ondernemers van klantgerichte bedrijven zoals manegebedrijven en pensionstallen. PPHO is het klankbord voor de hippische ondernemer en behartigt de belangen van de individuele ondernemer. Het team van PPHO bestaat uit een viertal zeer ervaren hippische ondernemers die jarenlang hippische ondernemers hebben bijgestaan. PPHO bundelt alle kennis en ervaring en heeft niet alleen kennis van de dagelijkse praktijk, maar kan de ondernemer ook helpen stappen in de juiste richting te zetten. PPHO biedt onder andere bedrijfsadvies, ondersteunt bij het opstellen van een bedrijfsplan of financieringsaanvraag en heeft een audit ontwikkeld (PPHO Audit, 2017). 9

10 Equi Projects is een onafhankelijk project- en adviesbureau, gespecialiseerd in de sport, hippische sector en binnen de vakgebieden, bedrijfs- en bestuurkunde, (verander)management en marketingcommunicatie. Er wordt voornamelijk gewerkt voor hippische ondernemers, paardensportverenigingen, overheid en brancheorganisaties. Maar daarnaast worden ook sport brede projecten opgepakt en internet- en marketingcommunicatie projecten voor het MKB. Equi Projects heeft onder andere de dienst Advies & Ondersteuning waar ondernemers terecht kunnen voor advies, coaching, training en ondersteuning bij projecten, maar ook voor een bedrijfsanalyse, waarvoor Equi Projects een eigen model voor heeft ontwikkeld (Advies en ondersteuning, functioneert als een spin in het web van de paardensector. Zij treedt op als tussenpersoon te midden van overheden, instanties en de hippische ondernemers. De meeste hippische ondernemers zijn de gehele dag met de paarden in de weer. Alles wat met paarden te maken heeft, krijgt voorrang. Voor administratie, managementvraagstukken en bedrijfsontwikkeling blijft weinig tijd over. Al sinds 2007 dit hiaat biedt managementondersteuning en neemt de gehele administratie uit handen voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Onder managementondersteuning valt met name financieel management, stalmanagement, projectmanagement en bestuursondersteuning (Managementondersteuning, 2017). Will Do is in staat om voornamelijk de zakelijke markt volledig te ontzorgen als het gaat om vastgoed en bedrijfseconomische vraagstukken in zowel de MKB als de Hippische sector. Will Do is opgedeeld in verschillende divisies, waardoor Will Do altijd op de juiste manier van dienst kan zijn. Naast de specialisaties Vastgoed, Beheer en Stables is er de divisie bedrijfsadvies die zich richt op zowel de MKB als de hippische sector. De tak Bedrijfsadvies is een innovatief adviesbureau dat de ondernemer in staat stelt om met een andere blik naar zijn/haar business en onderneming te kijken en hierdoor te komen tot het behalen van meer efficiënte of nieuwe producten. Zo begeleidt Will Do de ondernemers volledig vanaf een begin idee tot een volwaardige onderneming of vanaf de gedachte van uitbreiding of realisatie, maar kan men ook terecht wanneer er behoefte is aan externe expertise of ontwikkeling van een nieuw product (Bedrijfsadvies, 2017). Naast de eerdergenoemde adviesorganisaties zijn er tevens accountantskantoren die naast accountancy ook bedrijfsadvies aanbieden voor de hippische sector. Te denken aan ABAB accountants en adviseurs, Alfa accountants en adviseurs, Countus accountants en adviseurs en Govers accountants en adviseurs. Ieder soort organisatie zal haar eigen eisen stellen aan een bedrijfsadviseur voor de hippische sector, maar zijn er overeenkomstige eisen die worden gesteld aan een bedrijfskundig adviseur die werkzaam is in de hippische sector? En in hoeverre sluiten de eisen die organisaties stellen aan een bedrijfskundig adviseur aan, aan de eisen die hippische ondernemers stellen aan een bedrijfskundig adviseur? Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om antwoorden te krijgen uit de praktijk op de deelvragen. De praktijk bestaat uit organisaties met bedrijfsadviseurs in de hippische sector en de hippische ondernemers. Door middel van kwalitatief onderzoek te doen bij organisaties met bedrijfsadviseurs in de hippische sector en bij hippische ondernemers, wordt er onderzocht welke eisen zij stellen aan een bedrijfskundig adviseur wat betreft competenties. 10

11 Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat, om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Onder kennis wordt verstaan contextuele informatie en vakkundig inzicht dat waarde heeft voor een organisatie. De adviseur zal dus kennis moeten hebben van zaken die een ondernemer in de hippische sector op bedrijfskundig vlak bezighouden, zoals onder andere wet- en regelgeving, management en financiën. Inzicht heeft te maken met het begrijpen hoe dingen in elkaar zitten, de adviseur zal dus moeten begrijpen wat het is om te ondernemen en hoe de hippische sector in elkaar zit. De houding en denkwijze van de adviseur ten opzichte van zaken heeft ook invloed op het niveau waarop de adviseur een competentie beheerst. Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren, doordat het geoefend of ontwikkeld is. De adviseur zal onder meer vaardig moeten zijn in het met de ondernemer in gesprek te gaan, te luisteren naar de ondernemer en mogelijk het advies begrijpelijk toelichten aan de ondernemer. Naast kennis, inzicht, attitude en vaardigheden kan ervaring een eis zijn van adviesorganisaties of ondernemers. Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken dat door ondervinding is geleerd. De adviseur zal wellicht ervaring moeten hebben met vraagstukken oplossen, adviseren, ondernemen of in de hippische sector. Een netwerk kan ook waardevol zijn voor een adviseur, dit houdt in de juiste mensen kennen, contacten leggen en onderhouden. De adviseur zal dus een aantal experts in zijn netwerk moeten hebben die hem kunnen helpen of van waarde kunnen zijn voor de ondernemer. Er zijn diverse competenties, zo zijn er bijvoorbeeld competenties op persoonlijk vlak, maar ook op sociaal en organisatorisch vlak. Hieronder worden er een aantal voorbeelden van competenties gegeven die mogelijk van belang zijn voor een bedrijfskundig adviseur: Proactief Flexibel Sociaal vaardig Samenwerken Overtuigingskracht Zelfmanagement Motiveren Coachen Visie ontwikkelen Werken met programma s Hanteren van procedures en methodes Innoveren Analyseren Klantgericht Financieel inzicht 11

12 1.2 Theoretisch kader Over het onderwerp is diverse literatuur te vinden, met name over een bedrijfsadviseur, bedrijfskunde en (het runnen van) een hippisch bedrijf. De onderzoeksvraag beperkt zich tot een bedrijfskundig adviseur die zich bezighoudt met adviseren op bedrijfskundig vlak in de hippische sector en zaken waar de ondernemer mee te maken heeft bij het ondernemen. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren is er informatie nodig over het beroep van een bedrijfsadviseur dan wel bedrijfskundig adviseur en de eisen die hippische ondernemers en adviesorganisaties met bedrijfsadviseurs voor de hippische sector aan een bedrijfskundig adviseur stellen. Er zijn diverse omschrijvingen te vinden in de literatuur over een (bedrijfs)adviseur, evenals over de rollen die adviseur vervult, de taken die een adviseur uitvoert en de competenties waar een adviseur over zou moeten beschikken. Het woord adviseur wordt door Roel Grit in zijn boek Competent adviseren gedefinieerd als iemand met een zekere deskundigheid die iets in een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren. Een externe adviseur is veelal een specialist en kijkt met een objectieve en frisse blik. Het inhuren van een externe adviseur kan onder andere in de vorm van een freelancer, een adviesbureau of het tijdelijk aannemen van een stagiair/afstudeerder. Een freelancer werkt voor zichzelf, laat vaak op uur-basis inhuren en is vaak erg gedreven, omdat ze goede resultaten direct aan hun eigen inkomen merken. Er zijn adviesbureaus op diverse gebieden en bij een probleem kan de adviseur advies vragen aan zijn collega s. Een stagiair of afstudeerder is vaak erg gedreven, heeft een frisse kijk en kost niet zo veel, maar heeft wel meer ondersteuning nodig. Een adviseur heeft diverse rollen, te weten een expert, handlanger en als partner. Een adviseur moet daarnaast een duizend poot zijn, te allen tijde het overzicht hebben en op onverwachte situaties kunnen inspelen. Persoonlijke eigenschappen zoals inlevingsvermogen om je te kunnen verplaatsen in de klant en gedrevenheid om veel tijd te besteden aan zaken, zijn belangrijk voor een goede adviseur. Nieuwe en onverwachte situaties vragen creativiteit, wees proactief als je problemen verwacht en blijf resultaatgericht met het doel voor ogen. Daarnaast is kwaliteitsbewustzijn een vereiste, werk planmatig en controleer regelmatig je eigen werk. Elke adviseur dient over een aantal algemene adviescompetenties te beschikken, hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen communicatieve en persoonlijke adviescompetenties. Communicatieve adviescompetenties hebben onder andere te maken met de communicatie met de klant, medewerkers etc., te weten: klantgericht werken, interviewen, actief luisteren, omgaan met weerstanden, onderhandelen, besluitvorming, presenteren, corresponderen en samenwerken. Persoonlijke adviescompetenties hebben te maken met het persoonlijk functioneren en zijn zaken zoals: Inlevingsvermogen; heeft empathie, luistert taak- en emotiegericht, schat persoonlijkheid opdrachtgever in, past eigen gedrag aan Creatief denken; gebruikt technieken om creatief denken te bevorderen Eigen houding en presentatie; maakt een goede indruk als adviseur, zorgt voor een goede persoonlijke presentatie, zorgt voor personal branding, probeert authentiek te zijn Regie houden; heeft het initiatief, neemt maatregelen wanneer nodig Omgaan met onzekerheid; zorgt voor een goede en gedegen voorbereiding, zorgt voor een goede lichaamshouding en uitstraling, toont begrip en daadkracht 12

13 Methodisch werken; heeft analytisch vermogen, werkt systematisch, maakt gebruik van systematische methoden Organiseren eigen werk; plant werkzaamheden, stelt een actielijst op, is proactief Persoonlijk informatiebeheer; bewaart alleen relevante informatie, zorgt voor een goed informatiebeheer, zorgt voor een actuele reservekopie Naast de algemene adviescompetenties zijn er vakspecifieke adviescompetenties die te maken hebben met zijn eigen deskundigheid. Een adviseur heeft zich gespecialiseerd in het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen (Grit, 2007). Als adviseur adviseer je organisaties bij problemen of over verbetering, aldus Mariëlle de Groot. Daarvoor moet een adviseur zichzelf en zijn vakkennis altijd blijven onderhouden en ontwikkelen door de vakliteratuur goed bij te houden en regelmatig congressen, seminars en opleidingen op verschillende gebieden te volgen, zodat de adviseur inspirerend en overtuigend is en blijft en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, technieken en theorieën. Volgens De Groot vervult een adviseur diverse rollen en wordt vaak ingehuurd als expert, kennisbron voor de vakkennis, onderzoeker of als probleemoplosser. Bij het adviseerwerk hoort ook het begeleiden van betrokkenen. Wanneer je zelf geen senior adviseur bent, heeft de senior adviseur vaak de leiding in het project. Mocht een adviseur voldoende kennis hebben en een goed netwerk, kan de adviseur wellicht ook als zelfstandig adviseur aan de slag. Als adviseur ben je ook inspirator, je hebt een duidelijke visie op verandering, straalt energie uit en bent een sterke persoonlijkheid. Een adviseur moet over een aantal competenties beschikken om zijn werk goed uit te kunnen voeren: Overtuigingskracht hebben Overtuigingskracht hangt samen met de kennis, communicatie, uitstraling en vaak ook met de leeftijd. Een adviseur adviseert vaak aan managers die de leiding hebben over een bedrijf, daar moet de adviseur het één en ander aan werk- en levenservaring tegenover kunnen stellen. De adviseur moet de klant kunnen overtuigen van de waarde die hij voor hem heeft. Daarnaast zit een belangrijk deel van waarde ook in de manier waarop de adviseur het advies brengt, dat doet de adviseur dus overtuigend. Over uitstekende sociale vaardigheden beschikken Een adviseur gaat met heel veel mensen om op elk niveau binnen een organisatie. Met elk type moet de adviseur goed door één deur kunnen. Mensen en groepen coachen en begeleiden De adviseur coacht en begeleidt individuen doelgericht in een verandering en zorgt ervoor dat iedereen in de nieuwe situatie weer zijn weg kan vinden. Conflicten durven en kunnen aangaan Als het makkelijk was geweest, dan had de klant het wel zelf gedaan, daarom moet de adviseur het conflict van de verandering aan gaan. Analytisch vermogen hebben De adviseur moet in korte tijd het probleem overzien en direct de rode draad pakken. Daarbij heeft hij een frisse blik van een buitenstaander. Snel kunnen schakelen tussen onderwerpen Een adviseur werkt vaak aan verschillende adviesopdrachten tegelijk. 13

14 Ambitieus zijn Als een goede organisatieadviseur heeft de adviseur de wil om te scoren en te leren. De adviseur is altijd bezig met zichzelf te ontwikkelen en om meer en betere opdrachten uit te kunnen voeren. Commercieel inzicht hebben en klantgericht zijn De adviseur moet een goed gevoel voor de markt hebben en met klantvriendelijkheid bouwt hij goede relaties op met de klant. Dit heeft de adviseur nodig om de opdracht met succes uit te voeren en om vaker iets te mogen doen. Nieuwsgierig zijn Een goede adviseur oordeelt niet, maar is oprecht nieuwsgierig naar mensen en hun opvattingen. Wanneer de klant dit aanvoelt, voelt hij zich serieus genomen en staat daardoor meer open voor wat de adviseur te vertellen heeft. Om als adviseur op de druk bezette markt aan het werk te gaan, dan moet men wel degelijk heel erg veel kunnen. Als afgestudeerde begint men meestal als trainee en wordt er meegelopen met een senior adviseur die het vak in de praktijk aan de trainee leert. In deze periode volgt de trainee veel trainingen en cursussen en wordt hij in sommige gevallen begeleidt door een mentor. Met een aantal jaar werkervaring wordt men junior consultant. De junior consultant werkt mee aan diverse projecten en voert diverse taken uit. In deze fase is de junior consultant meestal specialist op een bepaald gebied en wordt er soms verwacht dat de junior consultant nieuwe klanten werft. Na een aantal jaar ervaring kan de adviseur doorgroeien naar senior adviseur en heeft de adviseur zich in zijn carrière ontwikkeld tot generalist. Een toporganisatieadviseur is een echte duizendpoot en heeft daarom een divers profiel. Hij is goed in zowel het bedenken van passende oplossingen als het implementeren in de praktijk. Daarvoor heeft hij grote vakkennis, een groot analytisch vermogen, kan andere inspireren, is realistisch, heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, groot zelfvertrouwen en weet waar hij wel en minder sterk in is (Groot, 2016). Hannah Nathans beschrijft in haar boek Adviseren als tweede beroep vaardigheden die een adviseur moet beheersen; zelfmanagement, communicatieve vaardigheden, creatieve vaardigheden en strategische vaardigheden. Het is belangrijk dat een adviseur zichzelf goed kent en zijn automatische reacties kan onderbreken. Een effectieve adviseur moet communicatieve vaardigheden hebben om goed over te kunnen brengen wat hij bedoeld, maar ook een radar hebben om te begrijpen wat de geadviseerde bedoeld. De adviseur moet kunnen doorvragen, het gaat daarbij om zowel de inhoud als de onderliggende emoties. Daarnaast moet de adviseur over creatieve en strategische vaardigheden beschikken. Het persoonlijk functioneren van een adviseur is te onderscheiden in verschillende niveaus. De kern van de adviseur is de eigenlijke zelf, dit niveau is voor de adviseur het moeilijkst om te veranderen, omdat dit zijn identiteit is. De persoonlijkheid laat de karaktereigenschappen zien die een adviseur heeft, in de loop van de tijd kunnen eigenschappen ontwikkeld worden, ook eigenschappen die eerst niet tot sterke eigenschappen behoorden. Vaardigheden zijn de instrumenten van een adviseur, om deze te verwerven moet de adviseur zich bewust worden van de eventuele tekorten. Vaardigheden ontwikkelen kan door te oefenen. De ontwikkeling van vaardigheden gaat als volgt; onbewust onvaardig, bewust onvaardig, bewust vaardig en wanneer de adviseur de vaardigheid beheerst en automatisch uitvoert is hij onbewust vaardig. Het gedrag laat zien wat een adviseur in een concrete situatie precies doet, gebruikt hij zijn vaardigheden, handelt hij vanuit zijn overtuigingen en welke rol als adviseur vervult hij. 14

15 Houdingsaspecten die van belang zijn voor een adviseur zijn positieve energie, heldere doelen voor ogen, standvastig in doelen, flexibel in methoden, eigen verantwoordelijkheid, realiteitszin, respect voor de geadviseerde, integriteit en de wil om te doen wat nodig is. Voor een adviseur is het ook belangrijk om een netwerk te ontwikkelen en onderhouden van functionele, niet-informele contacten. Bij het ontwikkelen van een netwerk is het net zo belangrijk om af te vragen wat men te bieden heeft voor de ander als wat men wenst te halen. Netwerken werkt alleen als er sprake is van ruilrelaties, dat wil zeggen dat beide partijen elkaar iets te bieden hebben en het gevoel hebben dat ze er profijt van te hebben (Nathans, 2014). Voordat een ondernemer externe hulp inschakelt, moet hij accepteren dat er een knelpunt is, of is in het ergste geval al in een crisis beland. De acceptatie kent diverse stappen; 1. De ondernemer moet een probleem ervaren en onderkennen dat er diepliggende oorzaken zijn 2. Hij moet begrijpen dat ondersteuning gewenst is en zulke hulp accepteren 3. Hij moet zijn probleem voor het voetlicht kunnen brengen 4. Hij moet het advies als verstandig ervaren 5. Hij moet het advies opvolgen en uitvoeren Toch zullen ondernemers eerst een beroep doen op hun natuurlijke netwerk, zoals vrienden, familie, zakenrelaties of leveranciers, voordat zij zich zullen wenden tot het doelgerichte netwerk van adviseurs. De adviseurstaal wordt door ondernemers ook steeds lastiger verstaanbaar gevonden, wat voornamelijk het geval is wanneer er wordt gesproken over zaken of gebieden waar de ondernemer nog geen ervaring mee heeft. Daarnaast speelt de ervaren prijs-kwaliteitsverhouding een rol, door de adviseurskosten die komen kijken bij het uitwerken van een advies (Hoeven & Bulterman, 2010). In het MKB wordt de accountant veelvuldig geraadpleegd, aangezien de ondernemer vaak ondeskundig is op dat gebied maar de financiën wel een belangrijk onderwerp vindt. Omdat de ondernemer de accountant een aantal maal per jaar ziet, ligt het voor de hand deze adviseur ook te raadplegen voor niet financiële zaken. Daarnaast wordt de accountant als de vertrouwenspersoon gezien en fungeert daarom ook als eerstelijnsadviseur. Dat wil zeggen dat deze de problemen zelf oplost, of doorverwijst naar een specialist. De eerstelijnsadviseur maakt de ondernemer gevraagd en ongevraagd opmerkzaam op kansen en bedreigingen binnen het bedrijf en gedraagt zich als bedrijfsadviseur in de breedste zin van het woord en is daarmee het geweten van de ondernemer. Om deze functie te vervullen heeft de adviseur een zekere vertrouwensband opgebouwd met de ondernemer door middel van een jarenlange relatie en elke keer opnieuw zijn meerwaarde te bewijzen. Accountants worden steeds hoger opgeleid waardoor ze niet meer over de basale vaardigheden beschikken die nodig zijn om de klant praktisch en snel van dienst te kunnen zijn die in midden- en klein bedrijf van belang zijn (Dekker, Matser, Scherjon, Sweers, & Onzen, 2010). Dit onderzoek richt zich op het adviseren op bedrijfskundig vlak. Bedrijfskunde houdt zich bezig met het al dan niet verbeteren van het functioneren van de onderneming in haar omgeving. Om het functioneren te kunnen verbeteren, zal de manier waarop het bedrijf wordt geleid of gemanaged eerst in kaart moeten worden gebracht. Dit is een belangrijke factor voor het functioneren, daarom staat management vaak centraal in de bedrijfskunde. Het algemene management houdt zich onder andere bezig met de ondernemingsvorm en de strategie waarop de activiteiten worden afgestemd. 15

16 Bij het functionele management houdt het marketing management zich bezig met de interactie met de klanten en het operationele management met de efficiëntie van produceren, besturing van primaire processen. Als laatste is er het management van het financieel-economisch aspect die beoordeelt of de verkoopopbrengsten voldoende zijn om de leveranciers te betalen, belanghebbende rapporteert en inzicht heeft in de financieel-economische situatie van de onderneming aan de hand van de balans en de resultatenrekening (Douma, Grooten, Romme, & Leeflang, 2009). Over een bedrijfsadviseur in de hippische sector is geen literatuur te vinden. Daarentegen is er wel informatie over het managen van een hippisch bedrijf, als manager of ondernemer. Hierin wordt beschreven welke taken de manager of ondernemer binnen de onderneming heeft en welke competenties daarvoor nodig zijn. Een hippisch bedrijf zal tegenwoordig niet in stand kunnen blijven, wanneer er geen aandacht wordt besteed aan bedrijfsfactoren zoals de veiligheid van het personeel, eisen, vergunningen en verzekeringen. Toch beoordelen klanten en professionals een bedrijf op basis van de verzorging en prestaties van de paarden. Succesvol zijn is ook afhankelijk van een duidelijke visie, zodat het bedrijf een doel heeft. Het leiden en communiceren van deze visie is een indicator van een succesvol bedrijf. Door anders te ondernemen, door bijvoorbeeld naast de kernactiviteit andere activiteiten aan te bieden, kan het bedrijfsprofiel worden verbreed, het klantenbestand worden uitgebreid en zal de omzet toenemen. Marcus Clinton is van mening dat een goede manager op de hoogte is van de nieuwste trends en in staat is om daar snel op in te spelen, maar dit geldt ook voor een ondernemer. Een andere manier om zich te onderscheiden is differentiatie, door middel van een andere aanpak, ander soort onderneming, andere visie, of door een andere niche aan te breken en de concurrentie een stap voor te zijn. Differenteren kan door het aanbod van activiteiten, de kwaliteit van diensten en producten, de prijs maar ook door het inbouwen van bijkomende extra s. Een bedrijf dat gevoel heeft voor dit soort zaken zal zeker vooruit lopen op de concurrentie. De ondernemer of eventueel de manager moet goed gemotiveerd zijn, die een goede leider is, motiveert, een team-builder is, goed kan luisteren en communiceren en in staat is te delegeren. Daarbij kijkt hij altijd naar de toekomst, is niet bang om beslissingen te nemen en stelt de juiste prioriteiten. Voor een ondernemer is het belangrijk om een missie en een imago te hebben en bezig te zijn met kwaliteit, welzijn, winstgevendheid en trends en problemen in de toekomst, ook al is het laatst genoemde moeilijk te voorspellen. Naast de nationale trends is het ook belangrijk om de lokale veranderingen in het zicht te houden, die mogelijk kansen kunnen bieden. Een goede ondernemer of manager denkt out of the box en kijkt op langere termijn (Clinton, 2010). De meeste hippische bedrijven werken vanuit de liefde voor paarden, maar dit alleen is niet genoeg. Het bedrijf moet om te kunnen overleven op z n minst de kosten kunnen dekken, maar zou eigenlijk ook winst moeten maken. Goed organiseren kan de kans op overleving van de onderneming verbeteren. Er zijn veel meer andere vaardigheden nodig dan paard gerelateerde vaardigheden wanneer je zelf een hippisch bedrijf hebt, of manager bent van een hippisch bedrijf. Het ontbreekt soms aan vaardigheden op het gebied van financiële planning, boekhouding, personeelsbeheer en training, marketing, (PR), wet- en regelgeving en verzekeringen. Voor deze gebieden zouden er specialisten kunnen worden geraadpleegd. Goede plannen zijn van essentieel belang voor zowel de continuïteit als de winstgevenheid op lange termijn. Het ondernemingsplan, verwachte geldstromen en de resultatenrekening spelen hierin een rol (Brega, 2010). 16

17 Het creëren van een economisch duurzame branche met veel aandacht voor kennisvermeerdering en ondernemerschap is één van de voornaamste doelstelling voor de professionalisering van de sector. Ondernemers in de hippische sector dienen volgens Karin Verschuure meer als manager opgeleid te worden en minder operationele taken uit te voeren. De professionaliseringsgraad van ondernemingen in de hippische sector is terug te vinden in het bedrijfsmatige karakter van de organisatie. Professionaliseren dient gericht te zijn op het hele spectrum van belangrijke aspecten, niet alleen op het veel genoemde landschap en dierenwelzijn (Verschuure, 2010). Voor een hippische ondernemer met een primair bedrijf is het belangrijk om vooruit te denken en zich bezig te houden met de ontwikkelingen die plaatsvinden in de sector en om zich heen. Ze moeten zich een beeld vormen van hoe de sector er over 5 jaar uit zal zien en hoe hun bedrijf daar in past, om van daaruit te bepalen wat er nodig is om een goede of zelfs een betere plek in de sector te krijgen. Om dit te kunnen, zou deze ondernemer met een willekeurig primair hippisch bedrijf over de volgende competenties moeten beschikken; markt geöriënteerd, strategisch denken, reflecteren, registreren, organiseren, pro-actief, zelf-bewustzijn, communiceren, overtuigingskracht, lerend denken en zorgdragen voor de paarden. De ondernemer moet zich bewust zijn van de ontwikkelingen in de hippische sector en gelijktijdig kansen en bedreigingen voor zijn bedrijf ontdekken. De ondernemer is in staat om aan de hand van een langere termijn plan te denken en te handelen, waarbij er vaak ook een missie en een visie is vorm gegeven. Door te reflecteren is de ondernemer in staat om de prestaties van het bedrijf en de genomen beslissingen te evalueren. Daarnaast zijn het bijhouden en verwerken van processen, gegevens, financiën en de bezetting taken van de ondernemer, net zoals de activiteiten en processen in goede banen te leiden, waarbij het op de meest efficiënte manier plaatsvind. Een ondernemer is actief op zoek naar nieuwe kansen, implementeert deze in zijn bedrijf, is zich er van bewust waar zijn sterke en minder sterke punten liggen en heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen. Hij staat open voor opmerkingen en suggesties van collega s, deskundigen en studenten, waardoor hij ook een geloofwaardige en integere indruk maakt. Ongeacht wat voor primair hippisch bedrijf de ondernemer ook heeft, de ondernemer moet in staat zijn om de paarden de verzorging te bieden die zij nodig hebben (Mennink, 2010). Wanneer een hippisch ondernemer te kort komt in kennis van taken of competenties ligt daar wellicht een kans voor de bedrijfskundig adviseur. In de literatuur is er informatie te vinden over de eigenschappen van een ondernemer, vaardigheden en competenties van een hippisch ondernemer, ondernemerschap in de hippische sector, de verschillende soorten adviseurs, het werk van een adviseur, de rollen, eigenschappen, vaardigheden en competenties van een adviseur, maar over welke competenties moet een bedrijfskundig adviseur beschikken om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor een hippisch ondernemer, nu en in de toekomst? De respons van adviesorganisaties en hippische ondernemers om mee te werken aan het onderzoek en de informatie die voort komt uit het kwalitatief onderzoek bij adviesorganisaties en hippische ondernemers zal invloed hebben op het kunnen uitvoeren en de kwaliteit van het onderzoek. Hippische ondernemers lijken over het algemeen niet open te staan voor externe kennis of zijn niet gewend om een externe in te schakelen, wanneer zij met een knelpunt zitten. Voor het belang van hun bedrijf doen ondernemers er verstandig aan om dan de diensten van een deskundige in te schakelen (English, 2003). 17

18 Wanneer hippische ondernemers niet open staan om mee te werken aan het onderzoek of niet de moeite nemen om voor zich zelf na te gaan wat zij belangrijk vinden bij een bedrijfskundig adviseur waar zij wellicht in de toekomst een keer gebruik van zouden willen maken, kan er geen antwoord worden gegeven op de vraag welke eisen hippische ondernemers aan een bedrijfsadviseur in de hippische sector stellen. Wanneer hippische ondernemers helemaal geen gebruik maken of willen maken van een bedrijfskundig adviseur, kan dit een dilemma zijn voor het onderzoek. Daarnaast kan het een probleem opleveren als de hippische ondernemers en organisaties uiteenlopende eisen stellen aan een bedrijfskundig adviseur. Dit onderzoek richt zich op de bedrijfskundig adviseur die zich bezig houdt met zaken waar hippische ondernemers mee te maken hebben op bedrijfskundig gebied, te denken aan wet- en regelgeving, kwaliteitseisen, financiën, belastingen, visie, strategie, ambities, uitbreidingmogelijkheden, management, accommodatie, personeel, het paardenbestand en het welzijn van de paarden (FNRS, 2015). Er wordt bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan het adviseren van de juiste paardenvoeding. De grenzen van de werkzaamheden van dit onderzoek liggen bij het zoeken van wetenschappelijke literatuur op het gebied van een bedrijfsadviseur, bedrijfskunde, de hippische sector, bedrijfskunde in de hippische sector, bedrijfsadviseurs in het MKB en de interviews met hippische ondernemers en adviesorganisaties met bedrijfsadviseurs in de hippische sector. Er worden functieomschrijvingen bestudeerd van adviseurs op bedrijfskundig vlak voor primaire bedrijven in de hippische sector, maar ook in de agrarische sector en in het MKB. Het onderzoek zal zich beperken tot de bedrijfsadviseur in de Nederlandse hippische sector. Bij een accountantskantoor dat zich op de hippische en agrarische sector richt, vraagt voor de functie van een bedrijfs- of klantadviseur om iemand met minimaal HBO werk- en denkniveau richting bedrijfskunde, enkele jaren aantoonbare relevante werkervaring in de desbetreffende richting, proactieve werkhouding, klant- en resultaatgericht, contactueel sterk, zelfstandig, inlevingsvermogen, snel kunnen schakelen, goed ontwikkelde commerciële en adviesvaardigheden, gericht op het overtreffen van verwachtingen, duidelijke focus op de klant en het samenwerken met collega s en heeft kennis van of affiniteit met de betreffende sector (ABAB, 2017). Een ander accountantskantoor vraagt voor de functie ondernemersadviseur agro om iemand die kan schakelen tussen de verschillende rollen van een netwerker, adviseur en procescoördinator en heeft een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau in de richting van bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy, een fiscale richting of een diploma aan een agrarische hogeschool. Daarnaast wordt er gevraagd om een gedegen basis in een inhoudelijk rol, of om een ontwikkeld allround adviseur/sparringpartner, die over commercieel talent beschikt, relevante ervaring heeft in de betreffende sector en een interessant netwerk heeft in de regio (Countus, 2017). De hippische branchevereniging FNRS vraagt voor een accountmanager om een echte netwerker die gevoel heeft voor het ondernemen in de hippische sector. Een accountmanager is een gesprekspartner op niveau, heeft marktkennis en brengt als netwerker mensen bij elkaar. Daarnaast communiceert de accountmanager over het vervolg en de status van acties (FNRS, 2017). 18

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 01/16/2023

Views: 6028

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.